Vacature Voorzitter

Stichting De Wederkerigheid Antroposofische sociale zorgonderneming te Driebergen zoekt een Voorzitter van de Raad van Toezicht. Stichting De Wederkerigheid (WDK) is een kleinschalige antroposofische zorgonderneming. Samen met onder andere Triodos Bank en congrescentrum Antropia is de Stichting gevestigd op Landgoed De Reehorst, begrensd door station Driebergen-Zeist aan de ene kant en de A12 aan de andere zijde. De Wederkerigheid biedt momenteel plaats aan 14 bewoners, die op het landgoed en/of elders werken. Daarnaast komen 8 tot 15 cliënten overdag om te werken in het kader van arbeidsmatige activering. Er wordt op korte termijn toegewerkt naar uitbreiding van zowel het woon- als werkaanbod. De Wederkerigheid is een woon- en werkgemeenschap voor volwassenen die tijdelijk of gedurende een langere termijn afstand tot de maatschappij en/of de arbeidsmarkt ervaren. Dit kan bijvoorbeeld komen door psychische problematiek, een licht verstandelijke beperking of een verslavingsverleden. Medewerkers van de Stichting ondersteunen mensen bij het (her)vinden van hun plaats in de samenleving. De zorgonderneming biedt een veilige plek om tot rust te komen, maar ook prikkels om weer deel te nemen aan de samenleving. Participatie in het economisch proces is hierbij belangrijk. Binnen De Wederkerigheid wordt gefunctioneerd op basis van de antroposofische mensvisie, waarbij de individuele ontwikkeling van cliënt en medewerker in gelijkwaardigheid en wederkerigheid vooropstaan. Binnen deze holistische mensvisie is veel aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder mens. De Wederkerigheid volgt de Governancecode Zorg. Organisatie Er werken bij De Wederkerigheid circa 20 medewerkers, in totaal zo’n 11 fte. Er zijn ook vrijwilligers bij WDK betrokken. De bestuurder heeft een dienstverband van 28 uur per week. De Wederkerigheid heeft een platte organisatiestructuur zonder managementlagen. Er wordt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid gewerkt en er wordt toegewerkt naar meer zelfondernemerschap van medewerkers en cliënten, waar gezamenlijke kaders aan ten grondslag liggen. De Raad van Toezicht van De Wederkerigheid bestaat uit vijf leden (met expertise op het gebied van zorg, financiën, sociaal ondernemerschap en onroerend goed). De bestuurder handelt binnen de kaders van het door de Raad van Toezicht vastgestelde beleid en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Er wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een Raad van Advies. Vacature voorzitter (v/m) van de Raad van Toezicht In het eerste kwartaal van 2022 ontstaat bij De Wederkerigheid de vacature van voorzitter van de Raad van Toezicht. Om een goede overgang te faciliteren wordt de kandidaat nieuwe voorzitter in juli 2021 als regulier lid van de Raad van Toezicht benoemd en aansluitend in het eerste kwartaal van 2022 als voorzitter. De benoeming geldt voor 4 jaar en kan eenmaal worden verlengd tot 8 jaar. Alle leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie onbezoldigd, onkosten worden vergoed. STICHTING DE WEDERKERIGHEID 2 210605 vacature voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Wederkerigheid versie 4.docx In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht van Stichting De Wederkerigheid in het bijzonder toe op: De realisatie van de statutaire doelstellingen van de Stichting De Wederkerigheid; Toezicht op de uitvoering van het strategische beleid van de Stichting in het algemeen en met betrekking tot het primaire proces (zorgverlening), bedrijfsvoering en management (sociaal ondernemerschap), financieel beleid en beheer, en innovatie in het bijzonder; De naleving van wet- en regelgeving; De verhouding met belanghebbenden, zoals cliënten en werknemers, en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de maatschappelijk inbedding van de Stichting (externe contacten). Voor de vacature van voorzitter van de Raad van Toezicht gelden idealiter de volgende algemene kennis- en ervaringsverwachtingen, naast de onafhankelijkheidseisen. Affiniteit: Affiniteit heeft met doel en grondslag van Stichting De Wederkerigheid in het algemeen en antroposofie in het bijzonder; Werkveld: Kennis van of betrokkenheid tot het werkveld van Stichting De Wederkerigheid en de financiering en besturing hiervan, inzicht in het veld van stakeholders; Bestuurlijke ervaring: Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en kwaliteiten, gezaghebbend zonder dominant te zijn. Beschikken over soepele sociale vaardigheden en verbindend vermogen; Op strategisch niveau kunnen opereren; beschikkend over helikopterview; goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Klankbord: In staat om inhoud te geven aan de klankbordfunctie van de Raad van Toezicht, richting en keuzes en het organisatiebeleid te kunnen toetsen. Is in staat de bestuurder te adviseren bij de uitoefening van haar functie en vervult de rol van inspirerende sparringpartner naar collega-leden in de Raad en naar de bestuurder. Voorzitten: Heeft inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het bestuur en de interactie die plaats dient te vinden tussen deze beide organen. Kan de Raad van Toezicht als geheel goed laten functioneren en verzekert de inbreng van alle leden om tot weloverwogen besluitvorming te komen; Dialoog: openstaat voor een dialoog met en verantwoording aan (interne) belanghebbenden. Politieke en maatschappelijke verhoudingen: Bij voorkeur woonachtig in, of nabij, Driebergen-Zeist en inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen en met een brede maatschappelijke binding: relevant netwerk. Tijd: Voldoende tijd en flexibiliteit voor de uitoefening van de toezicht houdende taken (ca 0,5 dag per week). Onafhankelijk: Onafhankelijk en integer (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak) en constructief kritisch en verbindend. Academisch werk- en denkniveau. De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies te leiden en is voor de directie en eventueel andere betrokkenen en is het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht Procedure Hebt u interesse in deze functie als voorzitter van de Raad van Toezicht bij Stichting De Wederkerigheid? Dan ontvangen wij graag vóór 1 augustus 2021 uw schriftelijke sollicitatie (motivatie brief) samen met een CV. U kunt deze sturen naar: info@dewederkerigheid.nl STICHTING DE WEDERKERIGHEID 3 210605 vacature voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Wederkerigheid versie 4.docx Heb U eerst nog concrete vragen over de functie of De Wederkerigheid in het algemeen? Neem dan per mail contact met ons op voor het inplannen van een belafspraak met de huidige voorzitter Mw. Hester Buijs (zij is te bereiken via info@dewederkerigheid.nl). Onderdeel van de selectieprocedure is ook een kennismaking met de werkorganisatie. Wij nodigen daarom de kandidaten die voor een gesprek worden uitgenodigd ook uit voor een rondleiding op landgoed De Reehorst om kennis te maken met cliënten en medewerkers binnen de organisatie, om zo wederzijds een eerste indruk te krijgen.